بازی اینترنتی برای تقویت تمرکز کودکان

تعادل را حفظ کنید

بازی تعادل را حفظ کنید : وقتی که بخواهید قدرت ذهن و تمرکز خود را بسنجید چه کاری را مدنظر دارید ؟ چطوره در این بازی زیبا قدرت تمرکز خودتون رو محک بزنید ؟ در…